Đăng ký tài khoản Binance.com
Hướng dẫn đăng ký tài khoản sàn Binance.

Điều Khoản Sử Dụng

Ngày 08/12/2022

Chấp Nhận Điều Khoản

Bằng cách sử dụng, truy cập website Sanbinance, bạn(người dùng) đồng ý chấp nhận và tuân thủ các điều khoản và điều kiện sử dụng được nêu trong Điều khoản Sử dụng. Bạn nên đọc kỹ toàn bộ Điều khoản Sử dụng trước khi sử dụng website này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào trong các điều khoản này, bạn có quyền không sử dụng website này.

Quyền Sử Dụng Có Giới Hạn

Trừ khi có quy định khác, tất cả Tài liệu trên website này là tài sản của Sanbinance và được bảo vệ bởi bản quyền, nhãn hiệu và các luật hiện hành khác. Bạn có thể xem, in và / hoặc tải xuống bản sao của Tài liệu từ Trang web này trên bất kỳ máy tính nào chỉ dành cho mục đích sử dụng cá nhân, thông tin, phi thương mại của bạn, bạn hãy ghi thêm nguồn sử dụng là "sanbinance.com - Sàn Binance Blog".

Các Trang Website Bên Ngoài(Trang web thứ 3)

Sanbinance không tuyên bố bất kỳ điều gì về bất kỳ website nào khác mà bạn có thể truy cập thông qua website này. Website có thể cung cấp liên kết hoặc các hình thức tham chiếu khác đến các trang website khác ("Trang web bên ngoài hay trang web thứ 3) hoặc Tài nguyên mà chúng tôi không có quyền kiểm soát ("Trang web bên ngoài"). Trong trường hợp đó, bạn xác nhận rằng Sanbinance chỉ cung cấp các liên kết hoặc tài liệu tham khảo này cho bạn để thuận tiện hơn trong quá trình sử dụng. Sanbinance không chịu trách nhiệm về tính khả dụng và nội dung được cung cấp trên các Trang web của bên thứ ba. Bạn được yêu cầu xem lại các chính sách được đăng bởi các Trang web khác liên quan đến quyền riêng tư và các chủ đề khác trước khi sử dụng.

Sanbinance không chịu trách nhiệm về nội dung của bên thứ ba có thể truy cập thông qua Trang web, bao gồm ý kiến, lời khuyên, tuyên bố, giá cả, hoạt động và quảng cáo, và bạn sẽ chịu mọi rủi ro liên quan đến việc sử dụng nội dung đó. Bạn phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa để đảm bảo rằng bất kỳ thứ gì bạn chọn để sử dụng đều không có các mục như vi rút và các mục khác có tính chất phá hoại.

Từ Chối Bảo Đảm

Không chịu trách nhiệm hay đảm bảo, một cách rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm sự bảo đảm về tính chính xác, mức độ tin cậy, hoàn thiện, phù hợp cho mục đích cụ thể, sự không xâm phạm quyền của bên thứ 3 và/hoặc tính an toàn của nội dung website này, và những tuyên bố, bảo đảm có liên quan.

Không chịu trách nhiệm trách nhiệm cho bất kỳ sự thiệt hại hoặc mất mát phát sinh từ việc truy cập và sử dụng website hay việc không thể sử dụng website.

Chúng tôi có thể thay đổi và/hoặc thay thế nội dung của website này, hoặc tạm hoãn hoặc ngưng cung cấp các dịch vụ qua website này vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ thiệt hại nào phát sinh do sự thay đổi hoặc thay thế nội dung của website.

Thay Đổi Điều Khoản

Điều khoản sử dụng có thể thay đổi theo thời gian. Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi hoặc sửa đổi bất kỳ điều khoản và điều kiện cũng như các quy định khác, bất cứ lúc nào và theo ý mình. Chúng tôi sẽ có thông báo trên website khi có sự thay đổi. Tiếp tục sử dụng trang web này sau khi đăng các thay đổi tức là bạn đã chấp nhận các thay đổi đó.

Liên Hệ Chúng Tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến các Điều khoản Sử dụng này, các quyền và nghĩa vụ của bạn phát sinh từ các Điều khoản này hoặc bất kỳ vấn đề nào khác, vui lòng liên hệ Sanbinance Blog qua email: vietnam@sanbinance.com