Đăng ký tài khoản Binance.com
Hướng dẫn đăng ký tài khoản sàn Binance.

Phí giao dịch Binance Spot và Binance Futures

Các loại phí giao dịch trên sàn Binance bao gồm phí giao dịch Spot, Futures, P2P, Liquid Swap. Các loại lãi suất bao gồm lãi suất vay Margin, lãi suất vay thế chấp...Các loại phí và lãi suất này đang được Binance tính cho người dùng như thế nào, hãy cùng tìm hiểu nhé.

Các mức phí giao dịch và lãi suất sẽ phụ thuộc vào cấp độ Vip của người dùng trên sàn Binance. Mức phí giao dịch cơ bản tương ứng với Vip 0, mức phí và lãi suất ưu đãi tốt nhất tương ứng với cấp độ Vip 9, Vip 9 là cấp độ Vip cao nhất trên sàn Binance. Cấp độ Vip của người dùng Binance càng cao thì phí giao dịch và lãi suất vay Binance càng thấp.

Cấp độ Vip hiện nay trên sàn Binance được qui định từ Vip 0 đến Vip 9. Cấp độ Vip được tính dựa trên khối lượng giao dịch tích luỹ hàng tháng trên từng thị trường và được qui đổi ra khối lượng Bitcoin(BTC) và số lượng nắm giữ BNB trong tài khoản. Ví dụ nếu bạn muốn trở thành Vip 1 trên thị trường Spot thì bạn phải duy trì khối lượng giao dịch là >= 50 BTC/tháng, và trong tài khoản Binance bạn phải có ít nhất là 50 BNB. Cụ thể như sau:

Cấp độ Vip Binance

Cấp độ Vip thị trường Spot

Khối lượng giao dịch Spot, tính theo BTC trong 30 ngày

 • Vip 0 : Khối lượng giao dịch <50BTC hoặc nắm giữ >=0 BNB
 • Vip 1 : Khối lượng giao dịch >=50 BTC và nắm giữ >= 50 BNB
 • Vip 2 : Khối lượng giao dịch >=500 BTC và nắm giữ >= 200 BNB
 • Vip 3 : Khối lượng giao dịch >=1,500 BTC và nắm giữ >= 500 BNB
 • Vip 4 : Khối lượng giao dịch >=4,500 BTC và nắm giữ >= 1,000 BNB
 • Vip 5 : Khối lượng giao dịch >=10,000 BTC và nắm giữ >= 2,000 BNB
 • Vip 6 : Khối lượng giao dịch >=20,000 BTC và nắm giữ >= 3,500 BNB
 • Vip 7 : Khối lượng giao dịch >=40,000 BTC và nắm giữ >= 6,000 BNB
 • Vip 8 : Khối lượng giao dịch >=80,000 BTC và nắm giữ >= 9,000 BNB
 • Vip 9 : Khối lượng giao dịch >=150,000 BTC và nắm giữ >= 11,000 BNB
 • Cấp độ Vip thị trường Futures - Hợp Đồng Tương Lai

  Khối lượng giao dịch Futures, tính theo BTC trong 30 ngày

 • Vip 0 : Khối lượng giao dịch <250BTC hoặc nắm giữ >=0 BNB
 • Vip 1 : Khối lượng giao dịch >=250 BTC và nắm giữ >= 50 BNB
 • Vip 2 : Khối lượng giao dịch >=2,500 BTC và nắm giữ >= 200 BNB
 • Vip 3 : Khối lượng giao dịch >=7,500 BTC và nắm giữ >= 500 BNB
 • Vip 4 : Khối lượng giao dịch >=22,500 BTC và nắm giữ >= 1,000 BNB
 • Vip 5 : Khối lượng giao dịch >=50,000 BTC và nắm giữ >= 2,000 BNB
 • Vip 6 : Khối lượng giao dịch >=100,000 BTC và nắm giữ >= 3,500 BNB
 • Vip 7 : Khối lượng giao dịch >=200,000 BTC và nắm giữ >= 6,000 BNB
 • Vip 8 : Khối lượng giao dịch >=400,000 BTC và nắm giữ >= 9,000 BNB
 • Vip 9 : Khối lượng giao dịch >=750,000 BTC và nắm giữ >= 11,000 BNB
 • Để đạt các mức Vip từ 1 đến 9 bạn phải thoả 2 điều kiện về Khối lượng giao dịch và số lượng BNB nắm giữ.

 • Điều kiện 1: Mỗi lần bạn mua hoặc bán đều được tính là khối lượng giao dịch, ví dụ bạn mua 1 BTC và bán 1 BTC trong 1 ngày thì khối lượng giao dịch trong ngày của bạn là 2 BTC
 • Điều kiện 2: Số lượng BNB nắm giữ, điều kiện này đơn giản hơn, bạn chỉ cần mua BNB và giữ trong tài khoản.
 • Mức Phí Giao Dịch thị trường Spot - Giao Ngay

  Mức phí giao dịch thị trường Spot có 10 mức tương ứng vớp 10 cấp độ Vip như sau:

 • Phí giao dịch Vip 0 : Maker = Taker = 0.1%
 • Phí giao dịch Vip 1 : Maker = 0.09% , Taker = 0.1%
 • Phí giao dịch Vip 2 : Maker = 0.08% , Taker = 0.1%
 • Phí giao dịch Vip 3 : Maker = 0.07% , Taker = 0.1%
 • Phí giao dịch Vip 4 : Maker = 0.07% , Taker = 0.09%
 • Phí giao dịch Vip 5 : Maker = 0.06% , Taker = 0.08%
 • Phí giao dịch Vip 6 : Maker = 0.05% , Taker = 0.07%
 • Phí giao dịch Vip 7 : Maker = 0.04% , Taker = 0.06%
 • Phí giao dịch Vip 8 : Maker = 0.03% , Taker = 0.05%
 • Phí giao dịch Vip 9 : Maker = 0.02% , Taker = 0.04%
 • Nếu dùng BNB để trả phí giao dịch bạn sẽ được chiết khấu 25% trên tất cả các mức phí trên

  phi-giao-dich-spot-binance

  Trong mỗi giao dịch bạn chỉ là Maker hoặc là Taker, Tìm hiểu thêm

 • Tìm hiểu thêm về giao dịch
 • Mức Phí Giao Dịch thị trường Futures - Hợp Đồng Tương Lai Binance

  Trên Binance Futures có hai loại thị trường hợp đồng tương lai đó là USDⓈ-M và COIN-M nên mức phí ở hai thị trường này khác nhau:

  Phí giao dịch Futures Binance - Hợp Đồng tương lai USDⓈ-M

 • Phí giao dịch Vip 0 : Maker = 0.02% Taker = 0.04%
 • Phí giao dịch Vip 1 : Maker = 0.016% , Taker = 0.04%
 • Phí giao dịch Vip 2 : Maker = 0.014% , Taker = 0.035%
 • Phí giao dịch Vip 3 : Maker = 0.012% , Taker = 0.032%
 • Phí giao dịch Vip 4 : Maker = 0.01% , Taker = 0.03%
 • Phí giao dịch Vip 5 : Maker = 0.008% , Taker = 0.027%
 • Phí giao dịch Vip 6 : Maker = 0.006% , Taker = 0.025%
 • Phí giao dịch Vip 7 : Maker = 0.004% , Taker = 0.022%
 • Phí giao dịch Vip 8 : Maker = 0.002% , Taker = 0.02%
 • Phí giao dịch Vip 9 : Maker = 0.0% , Taker = 0.017%
 • Nếu dùng BNB để trả phí giao dịch bạn sẽ được chiết khấu 10% trên tất cả các mức phí trên

  phi-giao-dich-usd-m-futures-binance

  Phí giao dịch Futures Binance - Hợp Đồng tương lai COIN-M

 • Phí giao dịch Vip 0 : Maker = 0.01% Taker = 0.05%
 • Phí giao dịch Vip 1 : Maker = 0.008% , Taker = 0.045%
 • Phí giao dịch Vip 2 : Maker = 0.005% , Taker = 0.04%
 • Phí giao dịch Vip 3 : Maker = 0.003% , Taker = 0.03%
 • Phí giao dịch Vip 4 : Maker = 0.0% , Taker = 0.025%
 • Phí giao dịch Vip 5 : Maker = -0.005% , Taker = 0.024%
 • Phí giao dịch Vip 6 : Maker = -0.006% , Taker = 0.024%
 • Phí giao dịch Vip 7 : Maker = -0.007% , Taker = 0.024%
 • Phí giao dịch Vip 8 : Maker = -0.008% , Taker = 0.024%
 • Phí giao dịch Vip 9 : Maker = -0.009% , Taker = 0.024%
 • phi-giao-dich-coin-m-futures-binance

  Từ cấp độ Vip 5, phí giao dịch Maker Coin-M Futures ở mức âm(-), có nghĩ là bạn được thêm tiền cho mỗi giao dịch Maker

 • Tìm hiểu thêm về giao dịch
 • Lãi Suất Vay Margin - Giao Dịch Ký Quỹ

  Lãi suất vay Margin hay còn gọi là lãi suất vay giao dịch ký quỹ, lãi suất cũng được tính theo cấp độ Vip từ 0-9, cấp độ Vip này căn cứ trên cấp độ Vip của giao dịch thị trường Spot.

 • Tham khảo giao dịch
 • Lãi suất vay Margin được tính theo ngày và giờ, sau đây là lãi suất vay margin của các đồng tiền phổ biến trên thị trường:

 • Lãi suất vay dành cho Vip 0 : BTC là 0.05%, ETH là 0.03%, USDT là 0.07%
 • Lãi suất vay dành cho Vip 1 : BTC là 0.0475%, ETH là 0.0285%, USDT là 0.0665%
 • Lãi suất vay dành cho Vip 2 : BTC là 0.0475%, ETH là 0.0285%, USDT là 0.0665%
 • Lãi suất vay dành cho Vip 3 : BTC là 0.045%, ETH là 0.027%, USDT là 0.063%
 • Lãi suất vay dành cho Vip 4 : BTC là 0.045%, ETH là 0.027%, USDT là 0.063%
 • Lãi suất vay dành cho Vip 5 : BTC là 0.045%, ETH là 0.027%, USDT là 0.063%
 • Lãi suất vay dành cho Vip 6 : BTC là 0.0425%, ETH là 0.0255%,USDT là 0.0595%
 • Lãi suất vay dành cho Vip 7 : BTC là 0.0425%, ETH là 0.0255%, USDT là 0.0595%
 • Lãi suất vay dành cho Vip 8 : BTC là 0.04%, ETH là 0.024%, USDT là 0.056%
 • Lãi suất vay dành cho Vip 9 : BTC là 0.04%, ETH là 0.024%, USDT là 0.056%
 • Tham khảo lãi suất vay margin một số đồng coin khác

  lai-suat-vay-margin-ky-quy-binance-theo-cap-do-vip

  Lãi suất vay thế chấp(Loan)

  Trên Binance cung cấp dịch vụ vay thế chấp. Bạn có thể thế chấp BTC, ETH, EUR, BNB, ADA, CAKE...để vay nhiều đồng tiền khác như BUSD, USDT, 1inch, BTC…với hạn mức lên đến 900,000 USDT

  Lãi suất vay thế chấp cũng được tính theo ngày và theo giờ dao động từ cao đến thấp tương ứng với từng cấp độ Vip từ 0.24% tương ứng với Vip 0 và chỉ còn 0.048% tương ứng với Vip 9.

  Lãi suất vay tham khảo theo từng cấp độ Vip đối với hình thức thế chấp bằng BTC, ETH và EUR

  lai-suat-vay-the-chap-theo-cap-do-vip-binance

  Phí giao dịch Binance Liquid Swap

  Binance Liquid Swap là phí giao dịch khi hệ thống thực hiện chuyển đổi các cặp coin khi người dùng thêm thanh khoản vào Pool để nhận thưởng. Mức phí giao dịch Liquid Swap cũng được tính theo cấp độ Vip từ 0 đến 9. Tham khảo mức phí của cặp BTC/USDT từ 0.2% cho Vip 0 và chỉ còn 0.06% cho Vip 9:

  phi-giao-dich-binance-liquid-swap

 • Tham khảo
 • Phí giao dịch thị trường P2P

  Đối với thị trường P2P hiện nay Binance chỉ tính phí giao dịch đối với Maker( Đại Lý), Taker( Người dùng) hiện không tính phí giao dịch.

  Biểu phí giao dịch P2P:

  phi-giao-dich-p2p-binance

 • Tìm hiểu giao dịch
 • Trên đây là tổng hợp tất cả các loại phí giao dịch và lãi suất vay theo từng cấp độ Vip được cập nhật mới nhất trên sàn Binance. Bạn hãy tận dụng bằng cách nâng cấp cấp độ Vip của mình để hưởng những ưu đãi về phí giao dịch cũng như lãi suất vay tiền trên Binance nhé.