Đăng ký tài khoản Binance.com
Mở Tài Khoản Binance Nhận Thưởng Ngay 100 USD.

Binance Hoàn Thành Đợt Đốt BNB lần thứ 16

Binance đã hoàn thành việc đốt token BNB( Burn Bnb) hàng quý lần thứ 16 của mình với số lượng là 1.296.728 BNB (tương đương khoảng $ 393.673.653,52).

binance-dot-bnb-lan-thu-16

Lần đốt hàng quý mới nhất này bao gồm việc đốt thực tế là 1.291.565 BNB, cộng thêm 5.163 BNB đã được đốt hiệu quả thông qua Chương trình đốt tiền tiên phong.

Kiểm tra Txid đã đốt BNB:

Txid: https://explorer.binance.org/tx/53DAB77C7F10E626425F5542D97F5F20752F889025D01D0342BC1E7484372EEA

Sanbinance.com © 2022 | vietnam@sanbinance.com