Đăng ký tài khoản Binance.com
Hướng dẫn đăng ký tài khoản sàn Binance.

Binance Hoàn Thành Đợt Đốt BNB lần thứ 16

Binance đã hoàn thành việc đốt token BNB( Burn Bnb) hàng quý lần thứ 16 của mình với số lượng là 1.296.728 BNB (tương đương khoảng $ 393.673.653,52).

binance-dot-bnb-lan-thu-16

Lần đốt hàng quý mới nhất này bao gồm việc đốt thực tế là 1.291.565 BNB, cộng thêm 5.163 BNB đã được đốt hiệu quả thông qua Chương trình đốt tiền tiên phong.

Kiểm tra Txid đã đốt BNB:

Txid: https://explorer.binance.org/tx/53DAB77C7F10E626425F5542D97F5F20752F889025D01D0342BC1E7484372EEA