Đăng ký tài khoản Binance.com
Hướng dẫn đăng ký tài khoản sàn Binance.

Binance Hủy Niêm yết và Ngừng giao dịch FTT

Binance sẽ hủy niêm yết và ngừng giao dịch FTT trong các cặp ký quỹ(margin), Hợp đồng tương lai USDⓈ-M và Sản phẩm Linh hoạt Binance Simple Earn, Pool thanh khoản(Binance Liquid Swap), Đầu tư tự động(Binance Auto-invest).

Giao dịch Spot(giao ngay) FTT vẫn tiếp tục

binance-huy-niem-yet-va-ngung-giao-dich-ftt

Chi tiết huỷ niêm yết và ngừng giao dịch FTT tại các thị trường dịch vụ được thông báo như sau:

Binance sẽ hủy niêm yết và ngừng giao dịch các cặp giao dịch ký quỹ(margin) sau vào lúc 18:30 ngày 13/11/2022 theo giờ Việt Nam.

 • Cặp Cross Margin: FTT/BUSD và FTT/USDT
 • Cặp Isolated Margin: FTT/BUSD, FTT/BTC và FTT/USDT
 • Binance Simple Earn sẽ hủy niêm yết FTT trong Sản phẩm Linh hoạt vào lúc 11:30 ngày 14/11/2022 theo giờ Việt Nam.

  Pool thanh khoản(Binance Liquid Swap) sẽ hủy niêm yết các cặp FTT/USDT, FTT/BUSD, FTT/BTC và FTT/BNB vào lúc 11:30 ngày 14/11/2022 theo giờ Việt Nam. Số tiền người dùng gửi vào bể thanh khoản FTT nêu trên sẽ được tự động rút vào lúc 11:30 ngày 14/11/2022 theo giờ Việt Nam. 

  Đầu tư tự động(Binance Auto-Invest) sẽ hủy niêm yết FTT vào lúc 11:30 ngày 14/11/2022 (Giờ Việt Nam). Người dùng có FTT trong Gói token đơn sẽ bị tạm dừng gói và không thể chỉnh sửa gói. Gói danh mục đầu tư có chứa FTT sẽ bị xóa FTT trong gói và gói sẽ tiếp tục hoạt động.

  Hợp đồng tương lai(Binance Futures) sẽ đóng tất cả vị thế và lệnh đang chờ xử lý, đồng thời tiến hành thanh toán tự động Hợp đồng vĩnh cửu USDⓈ-M FTTUSDT và Hợp đồng vĩnh cửu FTTBUSD lần lượt vào lúc 11:00 ngày 14/11/2022 (Giờ Việt Nam) và 11:30 ngày 14/11/2022 (Giờ Việt Nam). Hợp đồng vĩnh cửu USDⓈ-M FTTUSDT và Hợp đồng vĩnh cửu FTTBUSD sẽ bị hủy niêm yết sau khi việc thanh toán hoàn tất.

  Lưu ý:  
 • Người dùng nên đóng mọi vị thế đang mở trước thời gian hủy niêm yết để tránh trường hợp thanh toán tự động.
 • Sản phẩm Linh hoạt Binance Simple Earn sẽ được tự động rút và hoàn trả vào ví spot của người dùng.
 • Để bảo vệ khách hàng và ngăn ngừa rủi ro tiềm tàng khi điều kiện thị trường biến động mạnh, Binance Futures có thể thực hiện các biện pháp bảo vệ bổ sung đối với Hợp đồng vĩnh cửu FTTUSDT và Hợp đồng vĩnh cửu FTTBUSD mà không cần thông báo trước, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc điều chỉnh cấp độ ký quỹ, bao gồm giá trị đòn bẩy tối đa, giá trị vị thế và mức ký quỹ duy trì của từng cấp, cập nhật Funding Rate, bao gồm lãi suất, phí premium và giới hạn Funding Rate, thay đổi tài sản kỹ thuật số cấu thành chỉ số giá và sử dụng cơ chế Bảo vệ giá gần nhất để cập nhật Giá đánh dấu.
 • Vào lúc 18:30 ngày 13/11/2022 (Giờ Việt Nam), Binance sẽ đóng vị thế của người dùng, tiến hành thanh toán tự động và hủy tất cả các lệnh đang chờ xử lý trên các cặp Cross/Isolated Margin. Sau đó, chúng tôi sẽ hủy niêm yết các cặp Cross/Isolated Margin liên quan. Người dùng nên đóng vị thế trước khi chức năng giao dịch ký quỹ bị ngừng để tránh bất kỳ tổn thất nào có thể xảy ra.
 • Người dùng Ký quỹ danh mục đầu tư nên chuyển các token được đề cập ở trên ra khỏi Ví Margin tới Ví Spot và nạp tiền vào số dư ký quỹ, nếu cần trước 18:30 ngày 13/11/2022 (Giờ Việt Nam). Người dùng nên giám sát chặt chẽ Tỷ lệ ký quỹ duy trì hợp nhất (Uni-MMR) để tránh khả năng thanh lý do việc gỡ bỏ các token được đề cập ở trên khỏi Ví Ký quỹ.