Đăng ký tài khoản Binance.com
Hướng dẫn đăng ký tài khoản sàn Binance.

Binance thêm các cặp LAZIO, PORTO vào giao dịch Ký Quỹ

Binance đã thêm LAZIO và PORTO và các cặp khác làm tài sản có thể vay trên giao dịch Ký quỹ (cross margin và isolated margin).

binance-them-porto-lazio-vao-giao-dich-ky-quy-margin

  • Các cặp ký quỹ cross margin mới: ACH / BUSD, ACH / USDT, LAZIO / BUSD, LAZIO / USDT, NMR / BUSD, NMR / USDT, PORTO / BUSD, PORTO / USDT, RAD / BUSD.
  • Các cặp ký quỹ isolated margin mới: LAZIO / BUSD, LAZIO / USDT, PORTO / BUSD, PORTO / USDT.
  • Trân trọng!