Đăng ký tài khoản Binance.com
Hướng dẫn đăng ký tài khoản sàn Binance.

Binance thêm GMX, SNM và các cặp khác vào giao dịch ký quỹ(margin)

Binance đã thêm GMX và SNM vào thị trường giao dịch Ký quỹ (Cross margin và isolated margin)

binance-them-gmx-snm-ata-lit-rsr-dego-ern-vao-giao-dich-ky-quy

Các cặp ký quỹ Cross margin mới: ATA / BUSD, ATA / USDT, DEGO / BUSD, DEGO / USDT, ERN / BUSD, ERN / USDT, GMX / BUSD, GMX / USDT, HIGH / BUSD, HIGH / USDT, LIT / BUSD, LIT / USDT, RSR / BUSD, RSR / USDT, SNM / BUSD

Các cặp ký quỹ isolated margin: GMX / BUSD, GMX / USDT, SNM / BUSD

Vui lòng tham khảo . để biết danh sách các tài sản ký quỹ được cập nhật mới nhất và thông tin thêm về các giới hạn và tỷ lệ cụ thể.

Sanbinance.com © 2022 | vietnam@sanbinance.com