Đăng ký tài khoản Binance.com
Hướng dẫn đăng ký tài khoản sàn Binance.

Cập nhật đối với Phí bù trừ bảo hiểm của Hợp đồng tương lai Binance

Binance Futures sẽ điều chỉnh phí thanh toán bảo hiểm của hợp đồng tương lai USDⓈ-M và COIN-M vào lúc 2021-05-20 9:00 SA (UTC), nội dung thay đổi theo bảng bên dưới:

USDⓈ-M Futures:

binance-cap-nhat-phi-bu-tru-bao-hiem-hop-dong-futures

COIN-M Futures:

binance-cap-nhat-phi-bu-tru-bao-hiem-hop-dong-futures

Sanbinance.com © 2022 | vietnam@sanbinance.com