Đăng ký tài khoản Binance.com
Hướng dẫn đăng ký tài khoản sàn Binance.

Thông báo về việc loại bỏ các cặp giao dịch

Binance sẽ xóa và ngừng giao dịch trên các cặp giao dịch sau vào lúc 2022-10-12 03:00 (UTC)(10h00 theo giờ VN)

Các cặp ký quỹ cross và isolated margin: HNT / BUSD, HNT / USDT

Binance sẽ xóa và ngừng giao dịch trên các cặp giao dịch sau vào lúc 2022-10-14 03:00 (UTC)(10h00 theo giờ VN)

Các cặp giao ngay: HNT / BTC, HNT / USDT, OOKI / BNB.

Lưu ý:

Người dùng vẫn có thể giao dịch các tài sản trên trên các cặp giao dịch khác có sẵn trên Binance.

Vào lúc 2022-10-07 03:00 (UTC)(10h00 theo giờ VN), Binance sẽ tạm dừng việc vay ký quỹ cross và isolated margin các cặp:HNT / BUSD và HNT / USDT.

Vào lúc 2022-10-12 03:00 (UTC)(10h00 theo giờ VN), Binance sẽ đóng vị trí của người dùng, tiến hành thanh toán tự động và hủy tất cả các lệnh đang chờ xử lý trên các cặp ký quỹ chéo và biệt lập HNT / BUSD và HNT / USDT. Sau đó, chúng tôi sẽ xóa các cặp ký quỹ chéo và biệt lập HNT / BUSD và HNT / USDT. Người dùng được khuyến nghị đóng các vị thế của họ trước khi ngừng giao dịch ký quỹ để tránh bất kỳ tổn thất nào có thể xảy ra.